Impulsem els processos de Codesenvolupament a Catalunya

Els projectes de Codesenvolupament inicien un canvi estructural o econòmic i acaben propiciant un canvi polític i social.

Aquí radica la seva força

Què és?
Vols rebre el nostre butlletí electrònic oficial?
Escriunos a: taula@codesenvolupament.cat

Codesenvolupament

El terme codesenvolupament es construeix a partir de la vinculació entre els termes migracions i desenvolupament, és una conseqüència lògica de les actuacions de les poblacions migrades, que es desplacen dels seus països buscant un projecte de vida més d’acord amb els seus interessos i s’organitzen per donar suport a iniciatives de desenvolupament econòmic, social i cultural a les seves comunitats i països d’origen.

estatuts

En el procés de conformar la Taula vàrem tenir reunions amb diverses entitats per tal dimpulsar la seva incorporació des del primer moment a fi que entre tots i de forma participativa poguéssim debatre quin model organitzatiu volíem fer i decidir entre tots una Taula com espai obert que vol ser el màxim dinclusiva possible. Per aquest motiu les entitats impulsores no tenen privilegis respecte als altres membres que si puguin afegir. Es va acordar que poden ser membres les entitats conformades per immigrants, les mixtes i aquelles que duen a terme iniciatives de codesenvolupament.

Jornades

25 mar 2017

Codesenvolupament, instrument de canvi estructural

Els projectes de codesenvolu-pament inicien un canvi es-tructural o econòmic i acaba-ven propiciant un canvi polític i social. Aquí radica la seva força.

27 GEN 2016

Jornada Codesenvo-lupament i cohesió social

L’objectiu de la jornada és compartir experiències per tal de re-flexionar sobre el paper del codesenvolupa-ment en la cohesió i la inclusió social.

Construim la Taula de Codesenvolupament per ser

Marc d’enfortiment de capacitats

Construim la Taula de Codesenvolupament per ser

Punt d’informació i reflexió

Construim la Taula de Codesenvolupament per ser

Espai permanent de propostes

Construim la Taula de Codesenvolupament per ser

Àrea d’articulació d’iniciatives

Construim la Taula de Codesenvolupament per ser

Altaveu per visualitzar

Construim la Taula de Codesenvolupament per ser

Interlocutora per fer incidència

Membres de la Taula Catalana de Codesenvolupament

Impulsem els processos de Codesenvolupament a Catalunya

Què és?