Codesenvolupament

El terme codesenvolupament es construeix a partir de la vinculació entre els termes migracions i desenvolupament, és una conseqüència lògica de les actuacions de les poblacions migrades, que es desplacen dels seus països buscant un projecte de vida més d’acord amb els seus interessos i s’organitzen per donar suport a iniciatives de desenvolupament econòmic, social i cultural a les seves comunitats i països d’origen.

Una de les particularitats del codesenvolupament, a diferència de la visió clàssica de la cooperació al desenvolupament i del fet migratori, rau en la inclusió de les persones migrades com a vectors de desenvolupament, a partir de la vivència transnacional de dues realitats, tant al seu país d’origen com al d’acollida.

Per tant definim el codesenvolupament com un model de cooperació inscrit en la cooperació internacional descentralitzada que busca una actuació conjunta en els camps de les migracions i del desenvolupament. Per això s’ha de fer buscant l’interès recíproc de les societats participants.

Treballar en codesenvolupament té uns factors de valor afegit molt rellevants:

 • Oportunitat de desenvolupar una cooperació de poble a poble.
 • Cooperació focalitzada a donar resposta a les necessitats reals en origen i a frenar l’èxode rural.
 • Treballar amb contraparts locals comunitàries, alt control social.
 • Les persones emigrades són una autoritat en la seva comunitat d’origen que pot incidir positivament a activar processos de canvi.
 • La transnacionalitat, els migrants pel seu coneixement de la realitat en origen són bons interlocutors per promoure el desenvolupament.

La inclusió dels col·lectius a la societat catalana a partir de la participació i de l’acostament als moviments socials i als col·lectius organitzats en l‘àmbit municipal.

SOCIETAT D’ORIGEN

 • Enfortir l’autoorganització comunitària
 • Promoure el desenvolupament local
 • Combatre la pobresa que és una de les raons de l’emigració massiva
SOCIETAT D’ACOLLIDA

 • Enfortir les capacitats i aliances per al codesenvolupament
 • Actualitzar la comunicació amb la població d’origen
 • Afavorir la participació i la inclusió social dels immigrants homes i dones com a actors de desenvolupament
 • Sensibilitzar la societat catalana en el coneixement d’altres cultures i en la solidaritat i en la gestió de la diversitat.
SENSIBILITZAR AMBDUES SOCIETATS EN LA NECESSITAT D’IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓ DE SOCIETATS MÉS JUSTES I INCLUSIVES