Estatuts

Us presentarem els estatuts de la Taula Catalana de Codesenvolupament, que com a entitat de segon nivell es va constituir el passat 8 de març de 2017 per tal d’articular els diferents actors al territori, millorar la comunicació dels resultats i impulsar un més gran reconeixement d’aquesta modalitat, com un fet diferencial de la cooperació catalana.

El reconeixement de Ia seva acció per part dels sectors econòmics, les administracions públiques i el conjunt de Ia societat catalana, cercant Ia incidència en les polítiques de la cooperació internacional, la solidaritat i les polítiques públiques d’immigració i socials a Catalunya.

Capítol 1. Denominació, fins i domicili.

Article 1

La Taula Catalana de Codesenvolupament es una associació sense finalitat de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar, que es regeix per les declaracions que contenen els seus estatuts, els reglaments interns i per totes aquelles disposicions legals vigents que li son d’aplicació.

Article 2

La missió de l’associació és articular els diferents actors al territori, que treballen o impulsen el Codesenvolupament.
Millorar la comunicació dels resultats de les seves accions i impulsar un més gran reconeixement d’aquesta modalitat, com un fet diferenciat de la cooperació catalana. La consolidació de les pròpies entitats que formen part i d’aquelles que actuen en el territori.

El terme codesenvolupament es construeix a partir de la vinculació entre els termes migracions i desenvolupament, és una conseqüència lògica de les actuacions de les poblacions migrades, que es desplacen dels seus països buscant un projecte de vida més d’acord amb els seus interessos i s’organitzen per donar suport a iniciatives de desenvolupament econòmic, social i cultural a les seves comunitats i països d’origen. Una de les particularitats del codesenvolupament, a diferència de la visió clàssica de la cooperació al desenvolupament i del fet migratori, rau en la inclusió de les persones migrades com a vectors de desenvolupament, a partir de la vivència transnacional de dues realitats, tant al seu país d’origen com al d’acollida.
Per tant definim el codesenvolupament com un model de cooperació inscrit en la cooperació internacional descentralitzada que busca una actuació conjunta en els camps de les migracions i del desenvolupament. Per això s’ha de fer buscant l’interès recíproc de les societats participants.
Treballar en codesenvolupament té uns factors de valor afegit molt rellevants:

 • Oportunitat de desenvolupar a una cooperació de poble a poble.
 • Cooperació focalitzada a donar resposta a les necessitats reals en origen i a frenar l’èxode rural.
 • Treballar amb contraparts locals comunitàries, alt control social.
 • Els emigrants són una autoritat en la seva comunitat d’origen que pot incidir positivament a activar processos de canvi.
 • La transnacionalitat, els immigrants pel seu coneixement de la realitat en origen són bons interlocutors per promoure el desenvolupament.
 • La inclusió dels col·lectius a la societat catalana a partir de la participació i de l’acostament als moviments socials i als col·lectius organitzats en l‘àmbit municipal.

Per a dur a terme aquesta missió l’associació treballarà en els següents objectius:

 • Promoure Ia millora del marc institucional per al desenvolupament de les entitats de l’àmbit del Codesenvolupament, les entitats conformades per immigrants, les mixtes i els seus projectes i les seves activitats.
 • Promoure mecanismes de finançament adequats a les necessitats de les entitats de Codesenvolupament i les seves activitats i serveis
 • Promoure Ia participació i el voluntariat així com Ia qualificació dels recursos humans de les entitats d’aquesta modalitat de Cooperació Internacional.
 • Promoure Ia millora de Ia gestió, Ia qualitat en els serveis, Ia utilització de les noves tecnologies, Ia transparència i Ia comunicació, de les organitzacions de Codesenvolupament.
 • Establir i millorar els mecanismes actuals de relació de les entitats de Codesenvolupament amb La ACCD, el Consell Català de Cooperació, Govern de Ia Generalitat i Ia resta de les Administracions Publiques, així com esdevenir el seu interlocutor en els àmbits que ens afecten com a sector (Migracions i desenvolupament internacional)
 • Promoure la relació amb els sindicats, universitats, partits polítics, altres entitats, mitjans de comunicació i els ciutadans i ciutadanes.
 • Promoure la coordinació i la participació en xarxes de Cooperació i Codesenvolupament a l’Estat Espanyol, a la Unió Europea i a nivell internacional.
 • Crear opinió i incidir en les polítiques publiques, ja sigui en la promoció de les entitats conformades per immigrants, les mixtes i aquelles que puguin impulsar el Codesenvolupament com instrument de la Cooperació Catalana
 • Formar, potenciar i facilitar l’accés dels col·lectius d’immigrants a totes les accions, ajudes i subvencions que puguin ofertar les administracions públiques.
 • La denuncia de situacions que generen exclusió, així com apropar la ciutadania als refugiats així com en les propostes en les polítiques d’inclusió social i la millora de les organitzacions del sector.
 • Impulsar totes aquelles accions que contribueixin a l’assoliment de la missió de l’associació.

Per assolir aquests objectius l’associació durà a terme les activitats següents:

 • Organització de seminaris, actes públics i congressos.
 • Accions de formació i acompanyament especifiques per a immigrants i les seves entitats, en les seves accions de Codesenvolupament.
 • Realització de campanyes de comunicació.
 • Realització d’estudis i informes sobre temes d’interès pel sector.
 • Participació ens els òrgans consultius de l’Administració Pública.
 • Desenvolupament de projectes.
 • I totes les activitats que es considerin oportunes per assolir els objectius esmentats.

Article 3

 1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, i radica al carrer Rocafort, 242 bis, 3er. 08029 de Barcelona.
 2. L’àmbit principal d’actuació de l’associació serà el de Catalunya.

Capítol II. Les entitats sòcies de I ‘associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

 1. Podran ser sòcies totes aquelles entitats sense afany de lucre legalment constituïdes, de primer, segon o tercer nivell, que siguin i/o agrupin a entitats sense ànim de lucre. Aquestes entitats treballaran en el sector de la Cooperació internacional al desenvolupament, entre les seves principals finalitats. També podran tenir la consideració de sòcies aquelles entitats que tinguin una singularitat especial, reuneixin els requisits descrits i que la Junta Directiva així ho consideri.
 2. Les entitats que es vulguin incorporar com a sòcies, ho hauran de sol•licitar per escrit, expressar la seva conformitat i compromís de complir amb els presents estatuts, i tenir el vistiplau de la Junta Directiva, per a la seva ratificació a l’assemblea general.
 3. Les entitats sòcies de l’associació nomenaran per escrit una o més persones físiques que les representin en els diferents òrgans de govern. Els canvis d’aquestes persones es comunicaran, igualment per escrit.
 4. Per tal que la Junta Directiva respongui a la pluralitat existent a la Taula, la composició d’aquesta Junta haurà de garantir la representació d’almenys 6 entitats que apleguin persones de diferents orígens.

Article 5

Són drets de les entitats sòcies de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegides per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius, després de transcorregut un any de pertinença a l’associació.
 3. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 4. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva.
 5. Rebre informació sobre l’activitat de l’associació.
 6. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 7. Formar part dels grups de treball que es puguin establir.
 8. Posseir un exemplar dels estatuts.
 9. Consultar els llibres de l’associació.
 10. Esser escoltats prèviament a I’adopció de mesures disciplinàries.

Article 6

Són deures de les entitats sòcies de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels òrgans de govern de l’associació.
 3. Complir Ia resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa com entitat sòcia de l’associació:

 1. La renúncia voluntària, que s’haurà de comunicar per escrit a Ia Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. Per conducta incorrecta, incompliment dels acords o lesionar els interessos de l’associació.

Article 8

Poden formar part, com a entitats adherides a l’associació, aquelles entitats no lucratives que treballen en la cooperació internacional al desenvolupament i/o en codesenvolupament, i que tot i no reunir les característiques necessàries per a ser entitat sòcia, comparteixin els objectius i finalitats de l’associació i siguin acceptades com a tals per Ia Junta Directiva.
També podran ser entitats adherides aquelles entitats que per les seves petites dimensions no tinguin capacitat econòmica per ser entitat sòcia i així s’aprovi primerament per la Junta i ratificat posteriorment per l’Assemblea General.
Les institucions públiques podran prestar el seu suport a l’associació, si així ho consideren. Per la seva part l’associació s’obligarà a fer públic i  visible el seu suport per mitja de tots els seus medis de comunicació.

Article 9

Són drets de les entitats adherides de l’associació:

 1. Assistir amb veu però sense vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Exposar a l’Assemblea i a Ia Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena Ia vida de l’associació i més eficaç Ia realització dels objectius socials bàsics.
 3. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i Ia gestió de Ia Junta Directiva.
 4. Rebre informació sobre l’activitat de l’associació.
 5. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a Ia seva disposició.
 6. Formar part dels grups de treball que es puguin establir.
 7. Posseir un exemplar dels estatuts.
 8. Consultar els llibres de l’associació.
 9. Esser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

Article 10

Són deures de les entitats adherides de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de I ‘associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels òrgans de govern de l’associació.
 3. Complir Ia resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 11

Són causes per ser donat de baixa com entitat adherida de l’associació les mateixes que estableix l’article 7 d’aquests Estatuts per a les entitats sòcies.

Capítol III. Dels òrgans de govern. L’Assemblea General.

Article 12

Els òrgans de govern de l’associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva. La Junta Directiva podrà constituir una Comissió Permanent en qui delegarà les competències que consideri adient i que li siguin pròpies.
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; les entitats sòcies en formen part per dret propi i irrenunciable.

Article 13

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar els plans d’actuació i el balanç de gestió..
 2. Modificar els estatuts.
 3. Elegir i separar els membres de la Junta Directiva.
 4. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació.
 5. Acordar la dissolució de l’associació.
 6. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar la baixa d’una entitat sòcia.
 9. Ratificar les altes d’entitats sòcies aprovades per la Junta Directiva. j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 14

 1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels tres primers mesos de l’any i serà convocada pel/la President/a de l’associació, amb la conformitat de la Junta Directiva.
 2. De la mateixa manera, pot convocar l’assemblea general, amb caràcter extraordinari, sempre que la Junta Directiva ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol•liciti un 25% dels vots socials; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol•licitud.

Article 15

 1. L’assemblea és convocada pel/la President/a, amb la conformitat de la Junta Directiva, mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, la data i l’hora de la reunió. La convocatòria podrà fer-se per mitjans telemàtics. Les reunions dels òrgans col•legiats de l’entitat es podran celebrar en un lloc diferent a l’adreça social de l’entitat, que es farà constar en la convocatòria.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar en temps i forma, quinze dies abans de la data de la reunió.
 3. Les reunions de l’Assemblea General les presideix el/la president/a de la Junta. Si no hi és, l’han de substituir algun/a dels vicepresidents/tes o la persona en qui ho delegui.
 4. El/la secretari/a redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el/la president/a.
 5. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni.

Article 16

 1. L’assemblea general es constitueix vàlidament amb l’assistència o representació de la majoria de les entitats sòcies.
 2. El 10% dels vots socials assistents o representats podran sol•licitar la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’assemblea general. Si aquesta ja ha estat convocada, la sol•licitud s’ha de formular al menys 5 dies abans a  la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar tots els associats  i adherits de l’ampliació de l’ordre del dia.

Article 17

 1. Les entitats sòcies de l’associació, reunides en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per consens els assumptes que són de la seva competència. Quan no es pugui assolir un consens molt majoritari, l’Assemblea prendrà les decisions per majoria simple dels vots presents i delegats.
 2. Las entitats sòcies podran delegat el seu vot a una altre entitat, en el cas de que no puguin assistir a l’Assemblea. Com a màxim les entitats podran tenir delegat un sol vot d’altres entitats.
 3. Per adoptar acords sobre la separació de les entitats sòcies, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels vots presents o representats.
 4. Totes les entitats sòcies queden subjectes als acords de l’Assemblea General.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 18

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació, tindrà un mínim de sis membres, i estarà formada per el/la president/ta, els/les vicepresidents/tes que es decideixin, el/la secretari/a, el/la tresorer/a els vocals.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d t haver acceptat el càrrec.

Article 19

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà produir-se per les causes següents:
 1. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.
 2. Pèrdua de la confiança per part de l’entitat sòcia a qui representen.
 3. Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
 4. Com a conseqüència de decisió disciplinària que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat sòcia a la qual pertanyen.
 5. Com a conseqüència d’absència reiterada i sense justificar a les reunions de la Junta.
 6. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
 7. Baixa com a membre de l’entitat sòcia a qui representa.
 8. provació d’un vot de censura.

Article 20

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 4. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent, així com el Pla d’actuació anual i l’informe de gestió de l’entitat.
 5. Aprovar la distribució de càrrecs dels membres de la junta a proposta de la presidència.
 6. Contractar els/les treballadors/es que l’associació pugui tenir.
 7. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 8. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts.
 9. Obrir comptes corrents i Ilibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
 10. Atorgar els poders que consideri adients per al millor compliment de les finalitats de l’associació.
 11. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donarne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 12. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d t una manera específica a l’Assemblea General de I ‘associació.
 13. Nomenar un/a director/a general i atorgar-li els poders que consideri adients per al millor compliment de les finalitats de l’associació.

Article 21

La Junta Directiva, convocada prèviament pel/la president/a o per la persona que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a sis vegades l’any. També es reunirà quan una tercera part dels seus membres ho sol•licitin.

Article 22

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament amb la majoria dels seus membres.
 2. La Junta Directiva es regirà pel principi del consens i en cas de votació prendrà els acords per una majoria de dos terços dels assistents.

Article 23

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el Ilibre d’actes i han de ser signats pel/la secretari/a i el/la president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 24

 1. La junta directiva, si s’hi produeixen vacants durant el termini per al qual han estat designats els seus membres, i sempre que no afecti a la presidència de l’entitat, pot nomenar substituts, els quals ocupen el càrrec fins a la següent reunió de l’assemblea general o fins a l’elecció de nous càrrecs d’acord amb els estatuts.

Per dur a terme aquesta provisió, serà la junta qui oferirà cobrir la vacant que podrà ser proposada per la junta a qualsevol entitats sòcia que tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec a proveir.

Capítol V. El/ La president/a

Article 25

 1. Són pròpies del/la president/a les funcions següents:
 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta
 5. Proposar els càrrecs de la Junta Directiva.
 6. Visar les actes i els certificats confeccionats pel/la secretari/a de l’associació.
 7. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 1. En cas d’absència justificada, suspensió, dimissió, mort, incapacitat física, incompatibilitat, renúncia o cessament del/la president/a, amb anterioritat a l’acabament del seu mandat, li substituirà el/la vicepresident/a o els/les vicepresidents/es per ordre de grau, durant el temps que manqui fins a la conclusió del mandat, corresponent-li les funcions atribuïdes al/la President/a.

Capítol VI. El/ La vicepresident/ta, el/la tresorer/a, el/la secreta ri/a

Article 26

Els/les vice-presidents/es tindran com a funció substituir al/la president/a quan s’escaigui i assistir-lo/a en tot en el que se’ls requereixi.

Article 27

El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació.

Article 28

El/la secretari/a ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General, de la Junta, i de la Comissió Permanent si existeix, redactat i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el Ilibre de registre d’entitats sòcies.

Capítol VII. El règim econòmic

Article 29

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per a les entitats sòcies.
 2. les subvencions oficials o particulars.
 3. les donacions, les herències o els llegats.
 4. d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 30

Totes les entitats sòcies de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L’Assemblea General pot establir quotes periòdiques que s’abonaran per mesos, trimestres, semestres o de formal anyal, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 31

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 32

Per poder disposar dels fons Ia Junta Directiva caldran almenys dues signatures, una de les quals haurà de ser Ia de la tresoreria o bé Ia de la presidència.

Article 33

L’Associació sotmetrà anyalment els seus comptes a una auditoria externa, sempre i quan l’Assemblea ho estimi oportú.

Article 34

L’Associació es constitueix sense patrimoni propi.

Capítol VIII. EI Règim Disciplinari

Article 35

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses per les entitats sòcies que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi Ia junta Directiva.
L’impagament de Ia quota establerta s’haurà de justificar davant Ia Junta Directiva, Ia qual, per evitar Ia infracció i les sancions corresponents, podrà establir, de manera excepcional, un període de carència o reducció de quota d’un any, ampliable com a màxim a dos.

Article 36

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa Ia resolució, amb audiència prèvia de Ia persona presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta Ia Junta Directiva.
Les entitats sòcies sancionades que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol•licitar que s’hi pronunciï l’assemblea general, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Capítol IX. La dissolució

Article 37

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Aquest acord s’haurà de prendre necessàriament per un mínim de dues terceres parts dels vots presents o representats.

Article 38

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l l extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a una entitat sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, es dediqui a qualsevol àmbit del sector social, i que estigui acollida als beneficis fiscals de la llei de mecenatge.
 4. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Barcelona, 8 de març de 2017.