Què és?

La Taula Catalana de Codesenvolupament va néixer amb l’objectiu de

  • Ser un espai permanent de propostes per visualitzar, articular i enfortir les iniciatives de codesenvolupament a Catalunya.
  • Promoure la formulació i acompanyament dels projectes de codesenvolupament amb una assessoria tècnica implicada i compromesa.
  • Impulsar iniciatives de formació i enfortiment de capacitats.
  • Impulsar la visibilització de les iniciatives i la comunicació conjunta dels resultats (bloc d’iniciatives de codesenvolupament, impuls de la relació amb mitjans de comunicació, incidència conjunta a les xarxes socials,….).

Jornades

25 mar 2017

Codesenvolupament, instrument de canvi estructural

Els projectes de codesenvolu-pament inicien un canvi es-tructural o econòmic i acaba-ven propiciant un canvi polític i social. Aquí radica la seva força.

27 GEN 2016

Jornada Codesenvo-lupament i cohesió social

L’objectiu de la jornada és compartir experiències per tal de re-flexionar sobre el paper del codesenvolupa-ment en la cohesió i la inclusió social.

15 DES 2015

CODESENVOLUPAMENT, INSTRUMENT DE CANVI ESTRUCTURAL

Un acte de valoració del procés de codesenvolupament que suposava la cloenda de tot un cicle de formació en codesenvolupament.

Tot plegat, arriba en un moment de reorientació de la cooperació catalana que enceta una nova etapa amb el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament (2015-2018) en que caldria treballar per incorporar els nous actors a la dinàmica dels drets. Per aquesta via es donaria compliment a l’Estratègia de Codesenvolupament de la Generalitat de Catalunya que va ser aprovada el juliol 2009 i en la qual es defineix com a Objectiu Estratègic: Aprofitar el potencial de les migracions com a motor de desenvolupament humà sostenible als països socis, amb un paper actiu de les persones migrades que contribueixi a la integració social a Catalunya.